Carl Abraham Hunniuse Monument

Carl Abraham Hunniuse Monument

Carl Abraham Hunniuse Monument

Source: Carolyn Fisher