Dock tycks några säregna aspekter av Estland pratas mer om än andra: