Spēles noteikumi "Google Street View orientēšanās"

Avots: EAS

Spēles noteikumi "Google Street View orientēšanās"

1. "Google Street View orientēšanās" (turpmāk — "Kampaņa") ir veicināšanas spēle, kas norisināsies no 11.05. līdz 16.08.2020. un kuru organizē "Enterprise Estonia" (turpmāk — "Organizators"). "Enterprise Estonia" ir pārzinis VDAR izpratnē.
2. Kampaņas balva ir *Ierodoties mūsu birojā Tallinā, uzvarētājam, noslēdzot līgumu, tiks piešķirta lietošanā Visit Estonia automašīna uz 10 dienām, ieskaitot degvielas uzpildi 300 eur apmērā*.

3. Kampaņas mērķis ir *Atklāj Igauniju, neizejot no mājām*.
4. Kampaņa ir pieejama ikvienam, kas ir vismaz 18 gadus vecs.
5. Lai piedalītos Kampaņā un balvas izlozē, dalībniekam ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa, norādot vārdu un uzvārdu, kā arī pareizu e-pasta adresi, un jāpiekrīt tīmekļa vietnes www.visitestonia.com sīkdatņu un privātuma politikai (turpmāk — "personas datu apstrādes mērķis"). Uzvarētājam ir jāiesniedz Kampaņas noteikumu 9. punktā norādītie dati. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts, proti, datu subjekta piekrišana.
6. Personas datus uzglabās 5 gadus.
7. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, un tas neietekmēs uz piekrišanu balstītas apstrādes likumīgumu līdz tās atsaukšanai.
8. Organizators nenosūtīs personas datus uz trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām.
9. Kampaņas balvas uzvarētāju paziņos ne vēlāk kā 26.08.2020 "Visit Estonia" Facebook lapas angļu valodas versijā (username @visitestonia, oficiālais nosaukums "Visit Estonia", vietrādis: https://www.facebook.com/visitestonia/).
10. Organizators ar uzvarētāju sazināsies piecu dienu laikā no uzvarētāja paziņošanas brīža, rakstot uz norādīto e-pasta adresi, lai saņemtu ziņas par uzvarētāja vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un dzīvesvietas valsti ar mērķi nosūtīt balvu.
11. Kampaņas uzvarētājam ir jāatbild Organizatoram vai jāsazinās ar to, lai saņemtu Kampaņas balvu, 14 dienu laikā no rezultātu paziņošanas brīža (Kampaņas noteikumu 9. punkts). Ja Kampaņas uzvarētājs nav sazinājies ar Organizatoru vai atbildējis tam noteiktajā laikā, Organizatoram ir tiesības izlozēt jaunu uzvarētāju.
12. Balvas izmantošanas nosacījumi: Uzvarētājam vismaz 14 dienas pirms plānotās vizītes jāpaziņo Enterprise Estonia pārstāvim par vēlamo balvas izmantošanas periodu. Iegūtās balvas derīguma un izmantošanas termiņš noteikts līdz 2020. gada 10.decembrim. Ja uzvarētājs līdz šim datumam nav ieradies Igaunijā, balva vairs nav derīga.
13. Uzvarētājam nav tiesību nodot balvu citai personai. Ja izlozētais uzvarētājs pats nevēlas izmantot balvu, Organizators patur tiesības izlozēt jaunu uzvarētāju.
14. Kampaņas balvu nevar nodot citai personai vai apmainīt pret citu preci vai pakalpojumu.
15. Dalībnieks nevar no Organizatora pieprasīt atmaksu par izdevumiem, kas radušies, piedaloties Kampaņā.
16. Organizatora darbinieki un/vai iepirkumu partneri nedrīkst piedalīties Kampaņā.
17. Visa dalībnieku sniegtā informācija ir konfidenciāla, un Organizators to nepublicēs bez dalībnieka piekrišanas un nenodos to trešām personām. Ar dalībnieka piekrišanu Organizators var pats izmantot šo informāciju vai koplietot to ar trešām personām īpašām mārketinga darbībām, tirgus izpētei, analīzei un citiem saistītiem mērķiem, kā arī iekļaut dalībnieku savā datubāzē "Visit Estonia" elektroniskās jaunumu lapas saņemšanai. Dalībniekam ir tiesības atteikties no jaunumu lapas saņemšanas.
18. Organizatoram ir tiesības izmainīt Kampaņas noteikumus, tostarp balvas, paziņojot par to tajā pašā tīmekļa vietnē, kurā ir izvietoti Kampaņas noteikumi.
19. Ja Kampaņas dalībnieks neievēro Kampaņas noteikumus vai arī ir sniedzis nepatiesu vai nepareizu informāciju, kā arī tad, ja neizpilde nav saistīta ar Kampaņas Organizatoru, Organizators nav atbildīgs par izlozes organizēšanu un balvu piešķiršanu. Kampaņas Organizators var vienpusēji izbeigt Kampaņu un pārtraukt balvu piešķiršanu, ja ir pārkāpti noteikumi vai radušies citi neparedzēti apstākļi (nepārvarama vara), publiski paziņojot par to Kampaņas tīmekļa vietnē.
20. Kampaņas kārtību nosaka Kampaņas Organizators uz šādiem nosacījumiem: visi Organizatora lēmumi, īstenojot Kampaņu, ir galīgi un attiecas uz visiem dalībniekiem. Visi no Kampaņas izrietošie strīdi tiks risināti saskaņā ar Igaunijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.
21. Prasījumi un jautājumi par Kampaņas organizāciju un/vai darbību nosūtāmi e-pastā uz adresi tourism@eas.ee septiņu dienu laikā no rezultātu paziņošanas brīža. Prasījumi un jautājumi par personas datu apstrādi nosūtāmi datu aizsardzības inspektoram uz e-pasta adresi andmekaitse@eas.ee.
22. Kampaņas Organizators prasījumus izskatīs 7 dienu laikā no saņemšanas brīža un paziņos savu lēmumu prasījuma iesniedzējam, nosūtot atbildi uz prasījumā norādīto e-pasta adresi.
23. Šo Kampaņu nekādā veidā nesponsorē, neveic, nepārvalda Facebook, un tā nav saistīta ar to. Informāciju saņems Organizators, nevis Facebook. Sniegto informāciju izmantos vienīgi ar mērķi sazināties ar uzvarētājiem.
24. Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz jums, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.
25. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Igaunijas Datu aizsardzības inspekcijā.
Šo projektu atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Pēdējās izmaiņas: 31.08.2020