Akcijas „Adventure Family“ noteikumi

Akcijas „Adventure Family“ noteikumi

Avots: Aron Urb

 1. Akcija „Adventure Family" (turpmāk tekstā Akcija) ir patērētāju spēle, kas norisinās Latvijā un Somijā (no 2017. gada 29. marta līdz 13. aprīlim) un Krievijā (no 2017. gada 3. aprīļa līdz 17. aprīlim) un kuru rīko Uzņēmējdarbības attīstības veicināšanas fonds (EAS) (turpmāk tekstā Izlozes rīkotājs).
 2. Akcijas norises kārtību Izlozes rīkotājs nosaka atbilstoši šiem Akcijas noteikumiem. Visi Izlozes rīkotāja lēmumi, kas pieņemti saistībā ar šo Akciju, ir galīgi un saistoši visiem Akcijas dalībniekiem. Visi saistībā ar Akciju radušies strīdi tiek risināti Igaunijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
 3. Akcijā var piedalīties fiziskas personas, kas dzīvo ārpus Igaunijas.
 4. Izlozes rīkotāja un/vai viņa iepirkuma partneru darbiniekiem Akcijā piedalīties nav atļauts.
 5. Akcijā izlozējamā balva: iespēja laimētājam un viņa ģimenei (divi pieaugušie un viņu bērni) nakšņot (līdz 2 naktīm) Izlozes rīkotāja izvēlētā viesnīcā Tartu, ģimenes biļete Zinātnes centra „Ahhaa", Tartu Rotaļlietu muzeja, Otepes Piedzīvojumu parka un Autoceļu muzeja apmeklējumam un 2 maltītes (1 vakariņu un 1 pusdienu kupons visai ģimenei) atbilstoši Izlozes rīkotāja plānotai programmai. Balvas ieguvējs, pats sedzot papildu izdevumus, var pagarināt uzturēšanos Igaunijā.
 6. Balvas ieguvējam ir jābūt vismaz 18 gadus vecam. Ja Akcijas balvas ieguvējs ir jaunāks par 18 gadiem, ceļojumā viņš var doties vienīgi kopā ar vecāku(-iem).
 7. Akcijas balvas ieguvējam laimētā ceļojuma iespēja ir jāizmanto 12 mēnešu laikā no balvas ieguvēja paziņošanas brīža un ceļojumā ir jādodas ar savu automašīnu.
 8. Akcijas balvas ieguvējs tiek noskaidrots izlozes veidā.
 9. Izlozes rīkotājam ir tiesības uzņemt fotoattēlus un videomateriālu par Akcijas balvas ieguvēja ceļojumu uz Igauniju. Visas autortiesības uz uzņemtajiem fotoattēliem un videomateriāliem pieder Izlozes rīkotājam. Balvas ieguvējs un kopā ar viņu ceļojošās personas piekrīt, ka Izlozes rīkotājs atbilstoši saviem mērķiem (tostarp reklāmas nolūkā) daļēji vai pilnībā izmanto uzņemtos fotoattēlus un video, kuros viņi ir redzami.
 10. Akcijas dalībnieks nevar pieprasīt no Izlozes rīkotāja tādu izdevumu atlīdzināšanu, kas radušies saistībā ar piedalīšanos Akcijā.
 11. Akcijas balvas ieguvēja vārds tiks paziņots aprīlī portāla visitestonia.com Facebook lapā.
 12. Izlozes rīkotājs sazināsies ar Akcijas balvas ieguvēju, kā arī ar dalībniekiem 5 dienu laikā pēc laimētāja paziņošanas, nosūtot vēstuli uz e-pasta adresi.
 13. Visi Akcijas dalībnieku ievadītie dati ir konfidenciāla informācija, un Izlozes rīkotājam nav tiesību bez dalībnieka piekrišanas tos publiskot vai nodot trešām pusēm. Ar dalībnieka piekrišanu Izlozes rīkotājam ir tiesības izmantot vai nodot dalībnieka datus trešām pusēm izmantošanai noteiktiem reklāmas, tirgus izpētes, analīzes vai citiem ar minēto saistītiem mērķiem. Dalībniekam ir tiesības dzēst savus datus no Izlozes rīkotāja datubāzes.
 14. Izlozes rīkotājam ir tiesības mainīt Akcijas noteikumus, tostarp balvas, paziņojot par to tajā pašā mājas lapā, kur publicēti Akcijas noteikumi.
 15. Izlozes rīkotājs nav atbildīgs par Akcijas dalībnieka neiekļaušanu izlozē vai balvas saņemšanā, ja Akcijas dalībnieks ir pārkāpis Akcijas noteikumus vai sniedzis nepilnīgas vai nepareizas ziņas par sevi, kā arī ja tas saistīts ar citiem apstākļiem, kas nav radušies Izlozes rīkotāja vainas dēļ. Izlozes rīkotājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Akciju un balvu izsniegšanu gadījumā, ja ir pārkāpti Akcijas noteikumi vai ja radušies citi nepārvaramas varas (force majeure) apstākļi, paziņojot par to Akcijas mājas lapā.
 16. Visas pretenzijas par Akcijas rīkošanu un/vai norisi ir jāiesniedz rakstiski, sūtot uz e-pasta adresi tourism@eas.ee ne vēlāk kā septiņu (7) dienu laikā pēc balvas ieguvēja paziņošanas.
 17. Izlozes rīkotājs izskata pretenzijas 7 darba dienu laikā pēc to saņemšanas un par savu lēmumu informē pretenzijas iesniedzēju, nosūtot atbildi uz pretenzijā norādīto e-pasta adresi.
Pēdējās izmaiņas: 04.04.2017