Integritetspolicy och reglerna för cookies

Källa: Joosep Martinson

Integritetspolicy och reglerna för cookies

Dataskyddsvillkoren förklarar de principer för behandling av personuppgifter som gäller vid behandling av de registrerades (nedan kallade Användare) personuppgifter i samband med användning av stiftelsen Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus' enhet för turismutvecklings webbsida www.visitestonia.com / www.puhkaeestis.ee (nedan kallad Webbsidan). Personuppgiftsansvarig är stiftelsen Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (nedan kallad EAS; organisationsnummer 90006012, adress Lasnamäe 2, 11412 Tallinn, e-post info@eas.ee). Mer information om EAS' organisationsövergripande  dataskyddsvillkor hittar du här

Informationsbegäran för att få tillgång till sina uppgifter eller annat material skickas vänligen till adress info@visitestonia.com eller info@eas.ee

Har du frågor kring behandling av personuppgifter kan du vända dig till EAS' dataskyddssamordnare på adress andmekaitse@eas.ee.  

OBS! Nedan beskrivna dataskyddsvillkor tillämpas inte vid behandling av uppgifter om juridiska personer och organisationer samt fysiska personer i egenskap av deras företrädare/anställda ifall behandlingen av dessa uppgifter sker i samband med den juridiska personens näringsverksamhet, d.v.s. personens yrkesfunktion, arbetsuppgifter mm. Om du vänder dig till oss för en juridisk persons eller organisations räkning ber vi dig att använda dina kontaktuppgifter på din arbetsplats och inte dina personliga kontaktuppgifter. 

Identifieringsuppgifter 

I samband med vår verksamhet behandlar vi dina personuppgifter till exempel när du vänder dig till oss eller när du använder Visit Estonias tjänster. Vi kan samla dina personuppgifter på flera olika sätt, bland annat när du besöker vår Webbsida, när du registrerar dig på Webbsidan, fyller i ett formulär eller en enkät samt i samband med övriga aktiviteter och användning av andra tjänster, funktioner eller resurser som vi har gjort tillgängliga på Webbsidan. Vid behov kan du bli tillfrågad att uppge ditt namn, telefonnummer eller din e-postadress. Det är dock även möjligt att besöka vår Webbsida anonymt. Vi samlar dina personuppgifter endast i fall du lämnar ut sådana uppgifter frivilligt.  

Vi kan samla dina anonyma och statistiska uppgifter när helst du använder vår Webbsida. Dessa kan innefatta uppgifter som webbläsarens namn, typ av dator och teknisk information om hur du är ansluten till vår Webbsida, såsom information om operativsystem och internetleverantör som används samt annan liknande information. 

Hur vi använder de samlade personuppgifterna 

EAS' enhet för turismutveckling kan samla och använda dina personuppgifter i följande syften: 

 • För drift och administration av vår Webbsida.Vi kan behöva dina uppgifter för att korrekt kunna visa Webbsidans innehåll. 
 • För förbättring av vår kundservice.De uppgifter som du lämnar hjälper oss att svara på våra kunders ansökningar och bättre tillgodose deras behov. 
 • För individanpassning av användarupplevelsen.Vi kan använda aggregerade uppgifter för att få en bättre översikt av hur Webbsidans användare som grupp använder de tjänster och resurser som gjorts tillgängliga på vår Webbsida. 
 • För förbättring av vår Webbsida.Vi kan använda återkoppling från dig för att förbättra våra produkter och tjänster. 
 • För förbättring av vår marknadsföring, planering av enkätundersökningar och för användning av Webbsidans övriga funktioner. 
 • För att, vid din tillåtelse, skicka dig information som enligt vår bedömning kan vara av intresse för dig. 
 • För periodiska e-postutskick.Vi kan använda din e-postadress för att skicka dig information och uppdateringar angående din beställning. Dessutom använder vi din e-postadress för att besvara dina frågor och/eller övriga förfrågningar.  
 • För skickande av nyhetsbrev. Vi ser regelbundet över vår lista över mottagare av nyhetsbrev och uppdaterar den för att kunna erbjuda dig ett innehåll av bästa kvalitet. Om du själv väljer att avprenumerera nyhetsbrevet raderas dina kontaktuppgifter automatiskt från listan. 
 • När vi planerar och genomför kampanjer som kräver behandling av personuppgifter samlar och använder vi sådana uppgifter enbart för genomförande av kampanjen och i enlighet med meddelade kampanjvillkor, till exempel för att ta kontakt med vinnare, lotta ut priser och leverera dessa. 

Hur vi skyddar dina personuppgifter 

Vid samlande, lagring och behandling av uppgifter tillämpar vi lämplig praxis och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, användarnamn, lösenord och övriga uppgifter som lagrats på vår Webbsida mot obehörig åtkomst, ändringar, röjande eller förstöring.  

Vi vidtar både organisatoriska, fysiska och infoteknologiska åtgärder för att garantera en säker behandling av uppgifterna. Vi har slagit fast lämpliga riktlinjer och regler och våra anställda behandlar dina personuppgifter endast i den omfattning som är nödvändig för utförande för deras arbetsuppgifter. Vid anlitande av personuppgiftsbiträden kräver vi garantier för minst lika hög säkerhetsnivå.  

Dina rättigheter och åtkomst till uppgifter 

Du har alltid rätt att få information om behandling av dina personuppgifter genom att lämna oss en skriftlig begäran därom. Innan vi svarar försäkrar vi oss alltid om att den som lämnat informationsbegäran har rätt att få åtkomst till uppgifterna eller rätt att begära en behandlingsåtgärd. Du har rätt att: 

 • begära tillgång till dina personuppgifter; 
 • begära rättelse av dina personuppgifter genom att skicka oss information med korrekta uppgifter; 
 • begära radering av dina personuppgifter.Den rätten tillämpas inte om de personuppgifter som begärs få raderade behandlas enligt annan rättslig grund eller om skyldigheten att lagra uppgifterna är stadgad i lag; 
 • begära begränsning av behandling av sina personuppgifter; 
 • begära överföring av sina personuppgifter; 
 • begära återkallelse av ditt samtycke till behandling av personuppgifter; 
 • inge klagomål till en tillsynsmyndighet (den estniska dataskyddsinspektionen, Andmekaitse Inspektsioon, (info@aki.ee, 627 4135); 
 • när som helst återkalla ditt samtycke, bl.a. avprenumerera nyhetsbrev. Återkallelse av samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan detta återkallades. 

Mottagare av personuppgifter 

Vi säljer, utbyter, uthyr eller överför inte dina personuppgifter och gör dem inte heller på annat sätt tillgängliga för tredje man. I ovan angivna syften kan vi dela allmän aggregerad demografisk eller statisk information utan anknytning till personuppgifter som möjliggör identifiering av webbsidans besökare och användare med mottagare som våra affärspartners och tillförlitliga personuppgiftsbiträden. Vi kan anlita utomstående tjänsteleverantörer som hjälper oss att administrera vår verksamhet och Webbsidan eller utför åtgärder, såsom skickande av nyhetsbrev eller enkäter, för vår räkning. Vi kan dela din information med dessa utomstående parter i begränsade syften under villkoret att du har lämnat ditt samtycke till det. Vi lämnar inte ut dina uppgifter i större omfattning än det som krävs för att uppfylla våra aktuella syften, med beaktande av gällande dataskyddslagar och deras bestämmelser. 

Lagring av personuppgifter 

Vi behandlar personuppgifter så lite som möjligt. Dina personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka personuppgifter behövde behandlas, och, efter att avtalsförhållandet har upphört, så länge det krävs för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk eller i enlighet med de skyldigheter som har slagits fast i lagstiftningen.Vid behov uppdaterar vi dina uppgifter. Till exempel brevväxling lagras i fem (5) år och de personuppgifter som behandlas inom ramen för kampanjer lagras enligt kampanjvillkoren så länge kampanjen pågår. Alla handlingar och uppgifter förstörs efter utgången av tidsfristen.  

Elektroniska nyhetsbrev 

Om du väljer att ansluta dig till vår sändlista kommer du att få utskick av nyheter, information om produkter och tjänster mm från EAS' enhet för turismutveckling. Vi ger tydliga instruktioner i slutet av varje brev om hur du avprenumererar ifall du vill avstå från sådana e-postmeddelanden i framtiden; du kan även kontakta oss via vår Webbsida i det syftet. Vi kan anlita utomstående tjänsteleverantörer som hjälper oss att administrera vår verksamhet och Webbsidan eller utför åtgärder, såsom skickande av nyhetsbrev eller enkäter, för vår räkning. Vi kan dela din information med dessa utomstående parter i begränsade syften under villkoret att du har lämnat ditt samtycke till det. 

Hänvisningar till andra webbsidor 

Du kan på vår Webbsida hitta reklam och annat innehåll som hänvisar dig (via länkar) vidare till våra partners, leverantörers, reklamköpares, sponsorers, licensgivares och andra utomstående parters webbsidor och tjänster. Innehållet och länkar som visas på dessa webbsidor är utanför vår kontroll och vi tar inget ansvar för praxisen på de webbsidor som vår Webbsida länkar till (eller som länkar till vår Webbsida). Dessutom kan dessa webbsidor eller tjänster, inklusive deras innehåll och länkar, kontinuerligt ändras. Dessa webbsidor kan tillämpa deras egna fristående dataskyddsvillkor och kundserviceföreskrifter och därför är inte våra dataskyddsvillkor tillämpbara på dessa. För bläddring av och kommunikation på vilka som helst webbsidor, bl.a. sådana webbsidor som länkar till vår Webbsida, gäller den aktuella webbsidans egna villkor och föreskrifter. 

Ändringar i dataskyddsvillkor 

EAS' enhet för turismutveckling har rätt att när som helst uppdatera dessa dataskyddsvillkor. När vi gör det meddelar vi därom genom ett inlägg på Webbsidans startsida. Vi rekommenderar att besöka sidan regelbundet för att hålla sig uppdaterad om hur vi hjälper att skydda de personuppgifter som vi samlar. Det är viktigt att vara medveten om att det är din egen skyldighet att från tid till annan gå genom dessa integritetsvillkor för att hålla dig uppdaterad om aktuella ändringar. 

 

Regler om webbkakor 

Vad är webbkakor? 

Precis som alla andra professionella webbsidor använder även vår Webbsida webbkakor - små filer som laddas ner i din dator för att kunna erbjuda bättre användarupplevelser på Webbsidan. Här beskriver vi vilken information webbkakorna samlar, hur vi använder den och varför sådana webbkakor ibland behöver lagras i datorn. Dessutom förklarar vi hur du kan förbjuda lagring av webbkakor, även fast det kan begränsa funktionen på vissa delar av Webbsidan. 

Hur vi använder webbkakor 

Vi använder webbkakor av olika orsaker som vi beskriver närmare här nedan. Tyvärr finns det normalt inte några standardmöjligheter för att förbjuda webbkakor så att de funktioner som webbkakorna tillför Webbsidan blockeras helt. Dock kan du ställa in din webbläsare så att den blockerar webbkakor eller meddelar dig när webbkakor skickas.  

Användning av webbkakor kan blockeras i webbläsarens inställningar (närmare instruktioner hittar du under Help sektionen i din webbläsare). Tänk på att blockerande av webbkakor påverkar funktionen av den Webbsidan och många andra webbsidor du besöker. Blockerande av webbkakor innebär oftast även att vissa funktioner på den Webbsidan blockeras. Är du inte säker på om du vill tillåta webbkakor eller blockera dem rekommenderar vi att tillåta användning av webbkakor eftersom dessa är nödvändiga för tillhandahållande av den tjänst du använder. 

Webbkakor som vi använder 

När du skapar ett konto på vår Webbsida använder vi webbkakor för ledning och allmän administration av registreringsprocessen. Sådana webbkakor raderas normalt när du loggar ut, men i vissa fall kan dessa sparas för att komma ihåg dina preferenser även efter utloggning. 

Vi använder webbkakor när du är inloggad för att komma ihåg dig. Så behöver du inte logga in på nytt varje gång du besöker Webbsidan. Dessa webbkakor tas bort eller raderas normalt när du loggar ut och deras syfte är att säkra tillgång till begränsade funktioner och områden endast till inloggade användare av Webbsidan. 

Webbsidan erbjuder prenumerationstjänster för nyhetsbrev eller e-post och webbkakor kan användas för att komma ihåg om du redan är registrerad för att veta om vissa meddelanden som är bara avsedda för prenumeranter eller icke prenumeranter ska visas.

Då och då ber vi dig att svara på några enkäter vilka ger oss nyttig information som hjälper oss att använda bättre verktyg i framtiden och få en bättre översikt av Webbsidans användare. I samband med dessa enkäter kan webbkakor användas för att komma ihåg vilka användare redan har svarat på enkäten och visa exakta resultat när du har fortsatt till nästa sida. 

När du lämnar uppgifter genom kontaktformuläret eller kommentarrutan kan webbkakor användas för att spara dina användaruppgifter för framtida e-postkommunikation. 

För att kunna erbjuda dig bästa möjliga användarupplevelse på Webbsidan har vi möjliggjort en funktion som låter dig att göra egna inställningar på Webbsidan efter dina preferenser. För att kunna komma ihåg dina preferenser måste vi ställa in webbkakor så att den informationen kan användas varje gång när kommunikationen med Webbsidan påverkas av dina preferenser. 

Tredje parters webbkakor 

I undantagsfall använder vi även några webbkakor som erbjuds av tillförlitliga tredje parter. Nedan beskrivs vilka webbkakor kan användas på vår Webbsida. 

Den här Webbsidan använder Google Analytics lösning som är en av de vanligaste och mest tillförlitliga analyslösningar på internet och som hjälper oss att förstå hur vår Webbsida används och hur vi kan förbättra användarupplevelsen ytterligare. Dessa webbkakor kan bland annat följa hur lång tid du spenderar på Webbsidan eller på andra webbsidor, vilket i sin tur hjälper oss att visa dig just det innehåll som kan vara av intresse för dig. 

Då och då testar vi nya funktioner och gör ändringar i Webbsidans uppbyggnad. I samband med testning av nya funktioner kan webbkakor användas för att säkerställa kontinuiteten i Webbsidans användarupplevelse, samtidigt som de hjälper oss att förstå vilka optimeringsåtgärder uppskattas högst av Webbsidans användare. 

På Webbsidan kan du även använda direktlänkar som dirigerar dig till en tredje parts webbsida för inköp av olika tjänster eller produkter. Eftersom det är viktig för oss att förstå vilka produkter och tjänster ska visas på Webbsidan och hur många besökare av Webbsidan använder sådana direktlänkar, använder vi webbkakor som räknar hur många personer som klickar på länkarna.  

Webbsidans innehåll och information om vår verksamhet visas av många olika partners och sådana webbkakor gör det möjligt för oss att se om besökare har hittat vår Webbsida genom någon av våra partners webbsidor och utveckla vårt samarbete efter det. 

Dessutom använder vi på Webbsidan knappar för sociala medier och/eller plugins (AddThis) som låter dig att komma i kontakt med dina sociala nätverk på olika sätt. För att detta ska fungera använder flera sociala mediers webbsidor webbkakor genom vår Webbsida som kan användas för att komplettera din profil på dessa webbsidor eller fylla ut de uppgifter de har samlat in i enlighet med sina integritetsvillkor. Bland sådana webbsidor finns t.ex. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn mm. 

Här följer en närmare översikt av webbkakor som Webbsidan använder: 

_ga (2a) 

Skapar en unik ID av ditt besök med statistik över besökarens beteenden. 

_gat (24h) 

Skapar en unik ID av ditt besök med statistik över besökarens beteenden. 

_collect (session) 

Identifierar din webbläsare, din dators operativsystem och genom vilken webbsida du kom till Webbsidan. 

AWSELB (session) 

Används för att fördela den inkommande trafiken mellan olika servrar för att göra Webbsidan snabbare. 

AWSELBCORS (session) 

Registrerar vilken server du fortsätter att använda efter att ha fått tilldelad en användarserver av en tidigare webbkaka. 

rc::c (session) 

Används för att skilja åt mänskliga användare och robotar. 

__utmt 

Används för att begränsa efterfrågan. 

_at.cww (beständig) 

Används av modulen AddThis för att mäta hur artiklarna delas i sociala medier. 

_fbp (3 månader) 

Används av Facebook för att samla statistiska uppgifter om ditt webb-beteende. 

ads/ga-audiences (session) 

Används för visning av återkommande Google Ads reklam om du har uppvisat intresse för innehållet på vår Webbsida. 

IDE (1 år) 

Används av Google DoubleClick för att mäta din webbaktivitet och därigenom bedöma reklams effektivitet. 

Loc (1 year) 

Används för din fysiska lokalisering för att därigenom underlätta konsumtionen av webbinnehållet. 

plumbr_user_tracker (bestående cookie) 

Räknar antalet besök på webbsidan som gjorts från en enhet. Även om sidan har besökts av samma person från tre olika enheter räknas det fortfarande som tre olika personer.  

Mer information 

Vi hoppas att du har hittat önskade förklaringar i detta material. Om du ändå känner dig osäker på om du ska tillåta eller blockera webbkakor, rekommenderar vi att tillåta webbkakorna för att säkerställa att Webbsidan fungerar som den ska. 

Överträdelser i samband med behandling av personuppgifter 

Om överträdelse har skett i samband med behandling av personuppgifter och det kan äventyra dina rättigheter och friheter, dokumenterar vi det. Vi ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att överträdelsen ska upphöra. 

Om överträdelsen leder till att dina rättigheter och friheter äventyras allvarligt kommer vi att meddela dig därom. Syftet med ett sådant meddelande är att göra det möjligt för dig att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder. 

Kontakt med oss 

Har du några frågor angående dataskyddsvillkoren eller behandling av dina personuppgifter, praxisen på den Webbsidan eller andra områden kring användning av Webbsidan är du välkommen att kontakta oss. 

•            Vid frågor angående Webbsidan vänligen skriv till oss på adress info@visitestonia.com.

•            Vid frågor angående integritetsskydd vänligen skriv till EAS' dataskyddsansvarig på adress andmekaitse@eas.ee

Uppdaterad senast: 04.10.2023