Regulamin Kampanii "Kalendarz adwentowy 2021"

Source: EAS

Regulamin Kampanii "Kalendarz adwentowy 2021"

1. Kampania „Kalendarz adwentowy 2021” (dalej „Kampania”) jest grą promocyjną organizowaną w dniach 01-24.12.2021 r. i jest organizowana przez Enterprise Estonia (numer rejestracyjny 9006006, Lasnamäe 2, 11412 Tallinn, zwaną dalej „Organizatorem”), która jest administratorem w rozumieniu RODO.

2. Uczestnicy, którzy otworzyli okienka kalendarza adwentowego w języku estońskim, mogą wziąć udział w losowaniu nagrody w postaci dwudniowego pobytu w Tallinnie dla dwóch osób o wartości do 500 (pięćset) euro. W ramach Kampanii zostaną rozlosowane cztery (4) pakiety nagród.

Jeden zestaw nagród zawiera:

1) dwudniowy pobyt dla dwóch osób (jeden pokój) w wybranym przez zwycięzcę obiekcie noclegowym w Tallinnie
2) voucher o wartości 100 euro na jedną kolację dla dwóch osób w restauracji w Tallinnie
3) atrakcję turystyczną wybraną przez zwycięzcę (np. oprowadzanie, wizyta w muzeum, warsztaty) dla dwóch osób w Tallinnie, która nie jest wydarzeniem (zestaw nagród Kampanii nie obejmuje koncertów, spektakli itp.)
4) zwrot kosztów transportu (bilety autobusowe/promowe lub paliwo na podstawie paragonu) dla dwóch osób z miejsca zamieszkania do Tallinna i z powrotem

Obiekt noclegowy, dostawcę usługi atrakcji turystycznej i restaurację należy wybrać spośród firm znajdujących się w bazie puhkaeestis.ee, które wyróżnione zostały znakiem bezpieczeństwa „COVID-19 safe”. Całkowity koszt zestawu nagród nie może przekroczyć 500 euro.

Nagrodę można wykorzystać do 31 maja 2022 roku.

Uczestnicy, którzy otworzyli okienka kalendarza adwentowego w innych językach (angielskim, fińskim, niemieckim, rosyjskim, szwedzkim, łotewskim, litewskim i polskim), mogą wziąć udział w losowaniu nagrody w postaci trzydniowego pobytu w Tallinnie dla dwóch osób o wartości do 900 (dziewięćset) euro. W ramach Kampanii przygotowano dwa (2) zestawy nagród.

Jeden zestaw nagród zawiera:

1) bilety lotnicze w obie strony dla dwóch osób (2) z europejskiego portu lotniczego do Tallinna
2) trzydniowy pobyt dla dwóch osób (jeden pokój) w wybranym przez zwycięzcę obiekcie noclegowym w Tallinnie
3) voucher o wartości 100 euro na jedną kolację dla dwóch osób w wybranej przez zwycięzcę restauracji w Tallinnie
4) atrakcję turystyczną wybraną przez zwycięzcę (np. oprowadzanie, wizyta w muzeum, warsztaty) dla dwóch osób w Tallinnie, która nie jest wydarzeniem (zestaw nagród Kampanii nie obejmuje koncertów, spektakli itp.)

Obiekt noclegowy, dostawcę usługi atrakcji turystycznej i restaurację należy wybrać spośród firm znajdujących się w bazie visitestonia.com, które wyróżnione zostały znakiem bezpieczeństwa „COVID-19 safe”. Całkowity koszt zestawu nagród nie może przekroczyć 900 euro.

Nagrodę można wykorzystać do 31 maja 2022 roku.

Korzystając z nagrody, zwycięzca (i jego osoba towarzysząca) musi przestrzegać ograniczeń ustanowionych w Republice Estonii, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, które zostały opublikowane tutaj

3. Celem udostępnienia kalendarza adwentowego jest przybliżenie zagranicznym podróżnikom ciekawych i zaskakujących informacji na temat zimy i Bożego Narodzenia w Estonii. Informacje udostępniane są odwiedzającym stronę internetową jako wirtualna pocztówka.

4. Kampania jest otwarta dla wszystkich osób, które ukończyły 18 lat.

5. Aby wziąć udział w losowaniu nagród, uczestnicy muszą otworzyć jedno z okienek kalendarza adwentowego i podać swoje imię i nazwisko oraz poprawny adres e-mail poprzez formularz uczestnictwa widoczny pod wirtualną kartką pocztową oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Kampanii (tj. losowania nagród, powiadomienia zwycięzców i opublikowania nazwisk zwycięzców na stronie Puhka Eestis na Facebooku). W przypadku wygranej, opublikowane zostanie imię zwycięzcy. W losowaniu nie wezmą udziału osoby, które przesłały formularz uczestnictwa bez wymaganych danych.

6. Łącznie wylosowanych zostanie sześciu (6) zwycięzców: czterech (4) zwycięzców spośród uczestników posługujących się kalendarzem w języku estońskim i dwóch (2) zwycięzców spośród uczestników posługujących się innymi wersjami językowymi kalendarza (angielskim, niemieckim, szwedzkim, łotewskim, rosyjskim, litewskim i polskim). Jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. Uczestnicy mogą zwiększyć swoje szanse na wygraną, codziennie otwierając kolejne okienko i przekazując swoje dane przy użyciu formularza kontaktowego.

7. Losowania nagród i ogłoszenie zwycięzców Kampanii odbywać się będą 06.12, 13.12, 20.12, 27.12 dla uczestnicy, którzy otworzyli okienka kalendarza adwentowego w języku estońskim na stronie Puhka Eestis na Facebooku (nazwa użytkownika @puhkaeestis) oraz na stronie internetowej Kampanii. Losowania nagród i ogłoszenie zwycięzców Kampanii odbywać się będą 29.12 dla uczestnicy, którzy otworzyli okienka kalendarza adwentowego w innych językach (angielskim, fińskim, niemieckim, rosyjskim, szwedzkim, łotewskim, litewskim i polskim) na stronie Visit Estonia na Facebooku (nazwa użytkownika @visitestonia) oraz na stronie internetowej Kampanii. Format ogłoszenia został opisany w punkcie 5 regulaminu Kampanii.

8. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami w ciągu pięciu dni roboczych od ogłoszenia zwycięzców za pośrednictwem adresu e-mail podanego w celu uzgodnienia przekazania nagrody.

9. Zwycięzca musi odpowiedzieć Organizatorowi lub skontaktować się z Organizatorem w celu odebrania wygranej w Kampanii w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników. Jeżeli zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem lub nie odpowie Organizatorowi we wskazanym terminie, Organizator ma prawo wylosować nowego zwycięzcę.

10. Zwycięzca nie ma prawa przekazać wygranej innej osobie. Jeżeli wylosowany zwycięzca nie chce osobiście wykorzystać nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do wylosowania nowego zwycięzcy.

11. Nagroda przyznana w ramach Kampanii nie może zostać wymieniona na żaden inny produkt lub usługę.

12. Uczestnik nie może domagać się od Organizatora zwrotu kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w Kampanii.

13. W Kampanii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i/lub jego dostawców.

14. Wszelkie informacje przekazane przez uczestników pozostaną poufne, a Organizator nie będzie ich publikować bez zgody uczestnika ani udostępniać osobom trzecim. Jeśli uczestnik wyrazi zgodę (poprzez zaznaczenie pola subskrypcji newslettera Visit Estonia), Organizator może wykorzystywać te informacje sam lub udostępniać je stronom trzecim w określonych działaniach marketingowych, badaniach rynku, analizach lub innych podobnych celach oraz dodać uczestnika do bazy elektronicznego newslettera Visit Estonia. Uczestnik ma prawo do wypisania się z newslettera.

15. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe uczestników są przechowywane przez rok po zakończeniu Kampanii. Jeżeli uczestnik wyraził chęć otrzymywania newslettera, adres e-mail uczestnika jest przechowywany do czasu wycofania zgody uczestnika na otrzymywanie newslettera. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

16. Organizator jest administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 679/2016. Uczestnikom przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia swoich danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookie można znaleźć na stronie  https://www.visitestonia.com/en/cookie-policy.

17. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu Kampanii, w tym nagrody, ogłaszając to na stronie Kampanii, na której znajduje się regulamin Kampanii.

18. Procedury Kampanii zostały określone przez Organizatora Kampanii pod następującymi warunkami: wszystkie decyzje Organizatora dotyczące przeprowadzenia Kampanii są ostateczne i dotyczą wszystkich uczestników. Wszelkie spory wynikające z Kampanii będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Republiki Estońskiej.

19. Skargi i pytania dotyczące organizacji i/lub działania Kampanii należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres tourism@eas.ee w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników. Skargi i pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować na adres e-mail inspektora ochrony danych andmekaitse@eas.ee.

20. Skargi otrzymane w związku z organizacją Kampanii Organizator rozpatruje w terminie 7 dni od ich otrzymania i przekazuje decyzję osobie, która złożyła skargę na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu. Organizator odpowiada na wszelkie zapytania związane z danymi osobowymi w terminie 30 dni kalendarzowych.

21. Uczestnik biorąc udział w Kampanii potwierdza, że podane przez niego dane są prawidłowe, akceptuje regulamin oraz wyraża zgodę na udział w Kampanii. W przypadku regulaminu Kampanii lub podania nieprawdziwych lub błędnych informacji przez uczestnika Kampanii, a także w przypadku innych uchybień nie leżących po stronie Organizatora Kampanii, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezorganizowanie losowania lub nieprzyznania nagrody (w sumie sześć). Organizatorowi Kampanii  przysługuje jednostronne prawo do zakończenia Kampanii i zaprzestania przyznawania nagród, w przypadku naruszenia zasad lub w innych nieprzewidzianych okolicznościach (siła wyższa), przez publiczne ogłoszenie takiej decyzji na stronie internetowej Kampanii.

Projekt ten jest wspierany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Last updated : 22.12.2021